Būsto pritaikymo paslauga neįgaliems

Būsto ar aplinkos pritaikymas – gyvenamųjų patalpų ar aplinkos žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir taip toliau). Rekomendacijas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybei teikia sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja (pasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis) Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • kiti, nei nurodyta 2 papunktyje, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Jeigu neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir specialusis techninės pagalbos priemonių poreikis, būsto pritaikymo poreikis vertinamas pagal nurodytus kriterijus ir pagal įvertintą poreikį gali būti atliekami Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodyti pritaikymo darbai.

Suaugusiam neįgaliam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Tokiu atveju dar kartą yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris tam asmeniui jau buvo pritaikytas. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo sprendimą priima komisija.

Būsto pritaikymo išlaidų finansavimui gauti sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

 • pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
 • antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 • neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
 • besimokantiems asmenims;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai įrašomi eilėje pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.
Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiausia prioritetų.

Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupę (pavyzdžiui, turinčių ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų besimokančių asmenų), šie pareiškėjai surašomi grupėje iš eilės pagal prašymo gavimo datą (kuo anksčiau gautas prašymas, tuo aukštesnė vieta eilėje). Asmenys, priskirti tai pačiai asmenų, kuriems teikiamas prioritetas, grupei ir kurių prašymai gauti tą pačią dieną, grupuojami pagal prašymo registracijos numerį.

Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiau prioritetų.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai Kauno mieste vykdomi , vadovaujantis 2016 m. gegužės 20 d. Savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-216 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo Kauno mieste“ ; Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A-862 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Prašymas pritaikyti būstą neįgaliam asmeniui pateikiamas laisva forma, adresuojamas Kauno m. savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus vedėjai Jolantai Baltaduonytei.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:

 1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
 4. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Savivaldybės administracija, gavusi rašytinį pareiškėjo sutikimą naudoti jo asmens duomenis, prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:

 1. išrašą iš NDNT duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį ir apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį arba pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;
 2. savivaldybės administracijos ar iš TNPC gauto išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją;
 3. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;
 4. išrašą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis, kategoriją (apdraustojo kategorija) ir asmens darbinį užimtumą;
 5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys:
  5. 1 būsto adresas;
  5.2 būsto savininkas (bendraturčiai, jei yra);
  5.3 jei yra, daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas ir pan.);
  5.4 jei yra, civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso (arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.) iškėlimo faktas;
  5.5 būsto mokestinė vertė, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu;
  5.6 būsto statybos pabaigos metai arba naujo būsto statybos baigtumas (proc.);
  5.7 statinio paskirtis.
 6. valstybės žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinį sutikimą, kai numatomi būsto pritaikymo darbai valstybinėje žemėje, ant kurios pastatytas būstas.

Šią paslaugą neįgaliam asmeniui teikia Kauno m. savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrius.

Kontaktinis asmuo – Kauno m. savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Erika Mockienė. Tel.: (8-37) 207065, el. paštas: erika.mockiene@kaunas.lt

Atsakingas vadovas – socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė, tel.: (8-37) 320625, el. paštas: jolanta.baltaduonyte@kaunas.lt

Pateikus visus reikiamus dokumentus atsakingi darbuotojai pareiškėjui privalo atsakyti per 20 d. d.

Už šią paslaugą mokėti nereikia – netaikomi jokie žyminiai ar kitokio pobūdžio mokesčiai.


Pasidalink

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.